Dienstenaanbod

Het zwembad "de Vijfsluizen" werd in 2008 definitief gesloten. Wat kunnen wij voor u betekenen:

Visieontwikkeling op het gebied van zwemmen, zwembaden en sportvoorzieningen

De lokale zwemvoorziening is vaak een lastig beleidsonderwerp binnen de gemeente. De kosten zijn hoog, maar bij dreigende sluiting of bezuiniging blijkt de betrokkenheid groot. Niet zelden leidt dit tot grote politieke onrust in een gemeente. Onze visie op sportaccommodaties gaat uit van innovatieve organisatieconcepten en waar mogelijk participatie van de burger of lokale organisatie..

Onze visie op buitenzwembaden heeft al in meerdere situaties geleid tot behoud van het zwembad met veel minder gemeentelijke bijdrage. Een praktijkvoorbeeld treft u aan op deze pagina.

Haalbaarheidsstudies

Is een zwemvoorziening echt noodzakelijk? Kunnen door de herindeling zwembaden gesloten worden? Kunnen we samen met de buurgemeente een zwembad realiseren? Kan de markt de gemeentelijke rol met betrekking tot zwembaden overnemen?

Deze vragen kunnen wij voor u beantwoorden door lokaal onderzoek te koppelen aan landelijke kengetallen en veel ervaring.

Exploitatieadvies

Door onze jarenlange ervaring in diverse organisaties in zwem- en sportaccommodaties zijn wij in staat een objectieve exploitatiedoorlichting te doen. Vanuit deze doorlichting adviseren wij de opdrachtgever over een meer efficiënte en effectieve exploitatie. Zo adviseren en begeleiden wij onder andere zwemscholen die, zonder gemeentelijke subsidies, zelfstandig een zwembad bouwen en exploiteren.

Qua exploitatie van zwembaden hebben wij een paradigmashift gemaakt, waardoor de gemeentelijke exploitatie geoptimaliseerd wordt met oog voor de lokale situatie.

Organisatieadvies

Een (sport)organisatie functioneert optimaal met een contextgedreven focus. Wij helpen om de organisatie midden in de samenleving te positioneren, zodat er lokale verankering en binding ontstaat.

De interne organisatie richten wij zo in dat het primaire proces centraal staat en de vakman optimaal kan functioneren. Daarnaast zorgen we dat er een cultuur ontstaat waarin klantgerichtheid en innovatie zich kunnen ontwikkelen. Voorbeelden treft u op deze pagina aan.

Wij helpen u om de organisatie te ontwikkelen. Hierbij werken we vanuit de doelen die op de werkvloer gerealiseerd moeten worden. We maken gebruik van effectieve instrumenten zoals ‘World café’ en ‘appreciative inquiry’.

Scholing en training

Of het nu gaat om training of coaching van medewerkers of het aanbieden van vakinhoudelijke opleidingen: Wij helpen u in het maken van de juiste keuzes. Binnen ons omvangrijke netwerk werken wij samen met diverse gerenommeerde scholings- en trainingsinstituten.
Specifieke expertise hebben wij in huis op het gebied van veiligheidsvraagstukken in zwembaden en andere voorzieningen. Samen met u maken wij een risico-inventarisatie en ontwikkelen we een set van adequate beheersmaatregelen. Voorop staat dat de administratieve component wordt beperkt en de kosten laag blijven.

Interim management

Soms zijn er momenten dat u tijdelijk hulp nodig heeft bij het managen van uw zwem- of sportcomplex. Door onze ervaring hebben we nauwelijks inwerktijd nodig en kunnen direct voor u aan de slag.